Rökgastäthet

För dörrar gäller rökgasklasserna Sa och S200 (fd Sm) enligt SS-EN 13501-2. Dessa klasser är ett mått på hur tät dörren är vid olika temperatur- och tryckförhållanden.

Det är den giftiga röken och inte elden i sig som är den vanligaste dödsorsaken vid bränder.

Vad är Sa och vad är S200?

Rökgasbeteckningen S är dörrens förmåga att reducera brandgaser och rökläckage från en sida av dörren till den andra. Beteckningarna a och 200 syftar på kall respektive varm gas. För klass Sa testar man dörren i rumstemperatur 20°C och tryckskillnad på 25 Pa. Maximalt tillåtet läckage för Sa är 15 m3/h för enkeldörrar och 25 m3/h för pardörrar. För den tuffare klassen S200 testar man i 200°C och tryckskillnaden 50 Pa. Den tillåtna läckagenivån för S200 är 20 m3/h för enkeldörrar och 30 m3/h för pardörrar. Om en dörr uppfyller klass S200 klarar den per automatik även kraven för klass Sa.

Regler gällande rökgasklassade dörrar

Sedan 2012 finns krav i BBR på röktäthet för dörrar mot utrymningsväg. Kraven gäller därmed exempelvis vanliga lägenhetsdörrar mot trapphus. Det finns som sagt två olika rökgasklasser, Sa och S200. S200 har tills nyligen betecknats Sm och är identisk med den tidigare Sm-klassen.

Krav på klassen Sa finns generellt mot utrymningsväg, till exempel hotellrumsdörrar mot en korridor, och är ett krav som testas med rök i rumstemperatur. Krav på klassen S200 finns för utrymningsvägar mot trapphus, till exempel lägenhetsdörrar, och testas med medelvarm rök (200 ˚C). För Sa är det möjligt att vid provningen ha en springa vid tröskeln, vilket det inte är för S200. Då det vid trapphus finns större risk att det kan finnas rök över hela dörrens höjd ställs därför krav på S200 i det fallet.