Hellbergs Dörrar i Mellerud AB värnar om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av vår verksamhet. Visselblåsartjänsten är ett viktigt verktyg för att upprätthålla en god bolagsstyrning och bevara medarbetares, kunders, leverantörers och allmänhetens förtroende för oss.

 

Inledning och Bakgrund

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB har implementerat en visselblåsarpolicy i enlighet med EU:s visselblåsardirektiv och den svenska Visselblåsarlagen. Syftet är att uppmuntra och skydda de som rapporterar om oegentligheter inom företaget. Policytjänsten hanteras av Freja Partner AB, en extern part som säkerställer oberoende utredning och hantering av rapporter.

Omfattning

Policyn täcker alla anställda, affärspartners, och andra relevanta parter. Den uppmuntrar rapportering av missförhållanden som ekonomisk brottslighet, brott mot konsumentskydd, och säkerhetsrisker. Visselblåsning kan göras muntligt eller skriftligt, anonymt eller ej, via en dedikerad rapporteringskanal.

Ansvar och Rapporteringsförfarande Företagets VD är ansvarig för policyn och agerar kontaktperson. Freja Partner AB hanterar rapporteringskanalen, initial screening, och utredning av rapporterade ärenden. Rapporterande personer uppmuntras att ge så detaljerad information som möjligt för att underlätta utredningen. Ett ärende genomgår bedömning, screening, och eventuell utredning baserat på dess karaktär.

Skydd för Rapporterande Personer

Rapporterande personer skyddas från repressalier och negativa konsekvenser, förutsatt att rapporteringen gjorts i god tro. Policyn specificerar att rapporterande inte ska utsättas för disciplinära åtgärder eller förlora sitt arbete som följd av sin rapportering.

Undantag och Missbruk

Vissa typer av information, såsom den om nationell säkerhet eller arbetsförhållanden, omfattas inte av skyddet. Missbruk av policyn, till exempel genom att medvetet göra falska anklagelser, leder till att skyddet inte gäller och kan resultera i arbetsrättsliga konsekvenser.

Behandling av Personuppgifter

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Rapporter och uppföljningsärenden dokumenteras och lagras säkert, med strikta åtgärder för att skydda den rapporterande personens integritet.

Extern Rapportering och Offentliggörande

Rapportering kan även ske direkt till behöriga myndigheter eller offentligt, under vissa förutsättningar. Dessa inkluderar fall där intern rapportering inte lett till skäliga åtgärder eller där det finns en risk för repressalier.