Hållbarhet

Rätt organisation, bra lokaler och moderna maskiner. Detta är en förutsättning för att kunna producera hållbara produkter som bidrar till en socialt, ekologisk och ekonomisk bättre omvärld.

Hållbarhet: en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Byggvarudeklaration

Våra dörrar och portar är byggvarudeklarerade så byggentreprenörer och fastighetsägare ska veta vad de består av för material.

Återanvändning och återvinning

Våra dörrar kan utan vidare vara i bruk och se bra ut i mer än ett halvt sekel. Därför anser vi att våra dörrar är ett bra miljöval. En ståldörr från oss kan du återanvända genom att helt enkelt flytta den från en plats till en annan. Skulle den vara uttjänt, kan dörren återvinnas genom att demontera den och sortera delarna på en återvinningscentral som metall respektive mineralull samt som glas om det skulle vara en glasad dörr.

Avfallssortering

All tillverkning genererar ett visst avfall men det är vår målsättning att hålla det till ett absolut minimum. Det som ändå förekommer, såsom kassation av restbitar av plåt och mineralull, sorterar vi och skickar till återvinning. Emballage sorteras givetvis också. Vi är medlemmar i FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) och betalar dem för det emballage vi tillför våra produkter. FTI-avgifterna finansierar återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar runt om i landet.

Miljödatabaser

Dörrarna finns bedömda hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Kemikalier

I vår tillverkning används minimalt med kemikalier. De få som används är uppstyrda med register och säkerhetsdatablad. Samtliga dörrar som ska målas går igenom vårt pulvermåleri, vilket innebär att lösningsmedel undviks och färgåtgången blir mindre. Vid målning av samma kulör i större serier används ett återvinningssystem.
Våra brandskjutportar, som svarar för en mindre del av vår produktion, våtlackas dock alltjämt.

Uppvärmning

I december 2018 satte vi in en ny pelletspanna på vår fabrik och slutade att värma upp lokalerna med olja och el. En investering som minskade vår koldioxidförbrukning med ca 90%.