Rökgastäthet

Det är den giftiga röken och inte elden i sig som är den vanligaste dödsorsaken vid bränder. För dörrar anger Boverket i BBR rökgasklasserna Sa och S200 (fd Sm) enligt SS-EN 13501-2. Dessa klasser är ett mått på hur tät dörren är vid olika temperatur- och tryckförhållanden.

Vad är Sa och vad är S200 (fd Sm)?

Rökgasbeteckningen S är dörrens förmåga att reducera brandgas- och rökläckage från en sida av dörren till den andra. Beteckningarna a och m syftar på kall respektive varm gas. För klass Sa testar man dörren i rumstemperatur 20°C och tryckskillnad på 25 Pa. Maximalt tillåtet läckage för Sa är 15 m3/h för enkeldörrar och 25 m3/h för pardörrar. För den tuffare klassen S200 testar man i 200°C och tryckskillnaden 50 Pa. Den tillåtna läckagenivån för S200 är 20 m3/h för enkeldörrar och 30 m3/h för pardörrar. Om en dörr uppfyller klass Sm klarar den per automatik även kraven för klass Sa.

Rökgastäthet på lägenhetsdörrar

Från och med 1 januari 2013 är det lag (enligt Boverkets BBR) att alla nyinstallerade lägenhetsdörrar i flerbostadshus ska vara rökgasklassade. Detta gäller oavsett om det rör sig om dörrar till nya fastigheter eller dörrar som byts i äldre fastigheter. Att det blivit lag på detta är logiskt med tanke på hur farlig och giftig röken är. Att ha en dörr som skyddar mot rökgas ska vara en självklarhet. Våra säkerhetsdörrar är provade av RISE (fd SP) och typgodkända enligt SS-EN 13501-2.

Rök_Liten_400pxRökgasprovning